Usluge knjigovodstva

Popunjavanje i predaja dokumentacije za poreski dosije poreskoj upravi.
Poreska uverenja,preknjiženja i povraćaj poreza i izrada svih poreskih prijava
Evidentiranje u sistem PDV-a
Zastupanje pred inspekcijom
Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena,KEPU
Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
Izrada pravilnika o računovodstvu,pravilnika o popisu,normativa
Izrada godišnjih FI izveštaja,poreskih izveštaja
Blagajničko poslovanje
Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
Vođenje PDV evidencije,obračun PDV-a,prijavaPDV-a
Priprema dokumentacije i izveštavanje banke kada subjekt aplicira za kredit
Obračun zarada,prijave i odjave radnika,M4

Triglavska br. 5
Beograd